balance

balance
{'bæləns}
I. 1. везни, теглилка, кантар
2. махало, баланс, балансир
3. равновесие
BALANCE of forces равновесие на силите
BALANCE of power съотношение на силите, политическо равновесие
BALANCE of nature равновесие в природата
off one's BALANCE загубил равновесие (и прен.)
out of BALANCE с нарушено равновесие
4. фин. баланс, равносметка, салдо
BALANCE of trade, trade BALANCE търговски баланс
BALANCE of payment платежен баланс
5. разг. остатък, ресто, сметка
BALANCE in hand остатък
BALANCE due дефицит, недостиг, липса
6. противовес
7. превес, преобладаване
8. колебания/превратности на съдбата
9. уравновесеност, нормалност
10. хармония, хармоничност
11. BALANCE Везни (съзвездие и зодиакален знак), to be/hang/swing/tremble in (the) BALANCE вися на косъм, в несигурно/критично положение съм
to hold the BALANCE имам решаващия глас
to tip/turn the BALANCE решавам изхода на, накланям везните
on BALANCE като се вземе предвид всичко
II. 1. уравновесявам, запазвам равновесие, в равновесие съм
2. изравнявам, уравнявам, уеднаквявам, държа в равновесие
3. претеглям, преценявам
съпоставям (with, against)
4. фин. правя баланс, уравнявам
5. уреждам (сметка) чрез заплащане на дефицит
6. колебая се, клатя се
* * *
{'balъns} n 1.везни,теглилка, кантар;2. махало, баланс, балан(2) v 1. уравновесявам; запазвам равновесие, в равновесие
* * *
хармоничност; хармония; уравновесявам; уравнявам; теглилка; ресто; салдо; остатък; претеглям; преценявам; балансьор; баланс; баланс; балансирам; везни; равносметка; равновесие; противовес; кантар; изравнявам; люлея се; махало;
* * *
1. 1 balance Везни (съзвездие и зодиакален знак), to be/hang/swing/tremble in (the) balance вися на косъм, в несигурно/критично положение съм 2. balance due дефицит, недостиг, липса 3. balance in hand остатък 4. balance of forces равновесие на силите 5. balance of nature равновесие в природата 6. balance of payment платежен баланс 7. balance of power съотношение на силите, политическо равновесие 8. balance of trade, trade balance търговски баланс 9. i. везни, теглилка, кантар 10. ii. уравновесявам, запазвам равновесие, в равновесие съм 11. off one's balance загубил равновесие (и прен.) 12. on balance като се вземе предвид всичко 13. out of balance с нарушено равновесие 14. to hold the balance имам решаващия глас 15. to tip/turn the balance решавам изхода на, накланям везните 16. изравнявам, уравнявам, уеднаквявам, държа в равновесие 17. колебания/превратности на съдбата 18. колебая се, клатя се 19. махало, баланс, балансир 20. превес, преобладаване 21. претеглям, преценявам 22. противовес 23. равновесие 24. разг. остатък, ресто, сметка 25. съпоставям (with, against) 26. уравновесеност, нормалност 27. уреждам (сметка) чрез заплащане на дефицит 28. фин. баланс, равносметка, салдо 29. фин. правя баланс, уравнявам 30. хармония, хармоничност
* * *
balance[´bæləns] I. v 1. балансирам, уравновесявам, запазвам равновесие, в равновесие съм; 2. изравнявам, уравнявам, уеднаквявам; 3. претеглям, преценявам, правя преценка на, сравнявам, съпоставям (with, against); 4. търг. правя баланс, балансирам, уравнявам; the accounts do not \balance сметките не излизат; 5. уреждам (сметка) чрез заплащане на дефицит; 6. колебая се, люлея се, движа се насам-натам, трептя, люшкам се, разг. кандилкам се; 7. танцувам в посока, обратна на посоката на своя партньор; II. n 1. равновесие, баланс, равенство; хармония; \balance of power съотношение на силите, (политическо) равновесие; to hold the \balance of power имам решаващ глас в парламента, държа властта (за малка парламентарна група, която може да подкрепи една от двете сили и така да наклони везните); (thrown) off o.'s \balance загубил равновесие (и прен.); шокиран; изненадан; объркан, смутен; out of \balance с нарушено равновесие; to keep o.'s \balance запазвам спокойствие (душевно равновесие); to lose o.'s \balance излизам извън себе си, загубвам душевното си равновесие; 2. везни, теглилка, кантар; assay-\balance аналитични везни; chemical \balance аптекарски везни; decimal \balance децимал; precision \balance точни везни; spring (quick, Roman) \balance пружинни везни; 3. махало, баланс, балансир; 4. търг. баланс, билан, сметка; отчет; равносметка, салдо; \balance of trade, trade \balance търговски баланс; \balance of payment платежен баланс; \balance of payments equilibrium равновесие на платежния баланс; to strike a \balance правя баланс, равносметка; намирам компромис (среден вариант), вземам компромисно решение; 5. остатък, излишък, в повече, ресто; сметка; \balance in hand остатък; касова наличност; нещо в резерв; \balance due дефицит, недостиг, липса, загуба; по-малко; bank \balance банкова сметка; 6. противовес, противоположност, противопоставка, противно на; 7. преобладаващо тегло, количество; the \balance of advantage lies with him той има значителни предимства; 8. капризите, непостоянството, изменчивостта, превратностите на съдбата; 9. уравновесеност, душевно равновесие, нормалност; 10. хармония, съзвучие; съразмерност, симетрия; съгласие; хармоничност; 11. астр. (В.) Везни (съзвездие); \balance of nature природен баланс; to be (hang, swing, tremble) in the \balance вися на косъм, в критично положение съм; колебая се, двоумя се, книж. намирам се на кръстопът, съмнявам се; to tip (turn) the \balance решавам изхода на работата, имам решаващо значение, натежавам на везните; to weigh in the \balance претеглям, преценявам, съдя по качествата; on \balance, upon a fair \balance като се вземе всичко предвид.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Balance — (de) …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Balance — Bal ance (b[a^]l ans), n. [OE. balaunce, F. balance, fr. L. bilanx, bilancis, having two scales; bis twice (akin to E. two) + lanx plate, scale.] 1. An apparatus for weighing. [1913 Webster] Note: In its simplest form, a balance consists of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • balance — BALANCE. s. f. Instrument dont on se sert pour peser, composé de deux bassins de même poids, suspendus à un fléau. Balance juste. Fausse balance. Les bassins, les plats d une balance. La languette d une balance. Le fléau d une balance. Tenir la… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • balance — BALANCE. subst. f. Instrument à deux bassins servant à peser. Balance juste. fausse balance. les bassins de la balance. la languette de la balance. le fleau de la balance. tenir la balance juste. faire pencher la balance. On dit que, Le poids… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Balance — Bal ance (b[a^]l ans), v. t. [imp. & p. p. {Balanced} (b[a^]l anst); p. pr. & vb. n. {Balancing} (b[a^]l an*s[i^]ng).] [From {Balance}, n.: cf. F. balancer.] 1. To bring to an equipoise, as the scales of a balance by adjusting the weights; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • balance — 1. The noun is about four centuries older than the verb, and has derived several figurative uses from its primary meaning of ‘an apparatus for weighing’, as for example in accounting (where the notion of balancing the books is ever present) and… …   Modern English usage

 • balance — ► NOUN 1) an even distribution of weight ensuring stability. 2) mental or emotional stability. 3) a condition in which different elements are equal or in the correct proportions. 4) an apparatus for weighing, especially one with a beam and… …   English terms dictionary

 • Balance — bezeichnet: Gleichgewicht (Physik), ein Gleichgewicht von entgegenwirkenden Kräften oder Aspekten oder einen Zustand der Ausgewogenheit Ausgeglichenheit Eigenschaften einer Datenstruktur; siehe Balancierter Baum Balance (Magazin), ein von der… …   Deutsch Wikipedia

 • Balance — Saltar a navegación, búsqueda Balance puede referirse a: Balance (contabilidad), informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento determinado. Balance hídrico, el equilibrio entre todos los recursos hídricos …   Wikipedia Español

 • balance — n 1 Balance, equilibrium, equipoise, poise, tension are comparable when denoting the stability or efficiency resulting from the equalization or exact adjustment of opposing forces. Balance suggests a steadiness that results when all parts are… …   New Dictionary of Synonyms

 • balance — or Balance [bal′əns] n. [ME & OFr, prob. via ML < VL * bilancia < LL bilanx, having two scales < L bis, twice + lanx, a dish, scale < IE * elek , extended stem of base * el , to bend > ELBOW] 1. an instrument for weighing, esp. one …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”